RODO / Deklaracja dostępności

Inspektor Ochrony Danych

Aneta Nędza, e-mail: nedzaodo@interia.pl

Dokumenty

Klauzula informacyjna

Informacja RODO dotycząca fanpage

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING 2022

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.sprzaska.zabierzow.org.pl

Data publikacji strony internetowej: 12 listopada 2018

Data ostatniej aktualizacji: 19 marca 2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
w całości,
część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego
część z publikowanych zdjęć i tekstów zostało opublikowanych przed 19 marca 2021.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
możliwość zmiany koloru tła,
możliwość zmiany koloru tytułów,
możliwość zmiany koloru tekstu,
możliwość zmiany koloru linku,
możliwość nawigacji klawiaturą,
możliwość ustawienia skali szarości dla zdjęć,
możliwość odwrócenia kolorów na stronie,
możliwość usunięcia animacji,
możliwość usunięcia formatowania stylistycznego strony,
możliwość wyświetlania opisu zdjęcia nad tekstem,
możliwość ustawienia większego kursora,
możliwość wyświetlania w trybie monochromatycznym,
możliwość wyświetlania w trybie sepii,
możliwość zwiększenia odstępu między literami,
możliwość zwiększenia odstępu między słowami,
możliwość zwiększenia rozmiaru wiersza,
możliwość wyciszenia dźwięków,
możliwość ukrycia wszystkich zdjęć,
funkcje umożliwiające skupienie podczas czytania tekstu,
funkcje czytania tekstu przez lektora automatycznego po zaznaczeniu tekstu,
mapa witryny,
wyróżnienie odnośników za pomocą podkreślenia i oznaczenia.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 19 marca 2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronach internetowych www.sprzaska.zabierzow.org.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Można dopisać dodatkowe skróty.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Beata Banduła sprzaska.sekretariat@gmail.com . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Deklaracja architektoniczna

Budynek częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Budynek posiada 2 podjazdy (przy wejściu głównym i przy Sali gimnastycznej).

Skip to content Back to top