Opłaty

Pobyt KAŻDEGO dziecka w oddziale przedszkolnym w godzinach 8:00 – 13:00  jest bezpłatny.

Pobyt w godzinach 6:30 – 8:00 i 13:00 – 17:00 dla dziecka 6-letniego jest bezpłatny.
Pobyt dziecka młodszego – za każdą rozpoczętą godzinę pobytu 1,30 zł.

Posiłki

I. Śniadanie o godz. 8.45
II. Obiad o godz. 11.45
III. Podwieczorek o godz. 14.30

Firma obsługująca: GASTROPOL, Kraków, ul. Bronowicka 73

Koszty posiłków związane z ich przygotowaniem i transportem ponosi Gmina Zabierzów. Pozostały koszt (zakup produktów i surowców do przygotowania posiłku) ponosi rodzic.

Kwota, którą płaci rodzic dziecka w oddziałach przedszkolnych za zestaw całodziennego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek) od 1. stycznia 2024 r. wynosić będzie: 11,77 zł.

Nieobecność dziecka zgłaszamy na numer telefonu oddziału przedszkolnego

519 516 565 (preferowany sms) do godz. 8:30.

Czas pobytu i obiady rejestrowane są na koncie dziecka / rodzica w systemie JAMMIK.PL

Płatność realizowana jest przelewem po zakończeniu danego miesiąca na konto wskazane w systemie JAMMIK.PL i na wydruku przekazywanym przez wychowawców.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 19985) UCHWAŁA NR LIV/589/23 Rady Gminy Zabierzów
z dnia 29 września 2023 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zabierzów (Dz.U. Woj. Małopolskiego poz. 6557)

Skip to content Back to top