Stowarzyszenie

Działalność naszej szkoły wspiera

Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Rząsce „Na 6 +” powstało z inicjatywy nauczycieli naszej szkoły w maju 2015r.

Naszym zasadniczym hasłem jest „Aktywny i wszechstronny rozwój w każdym wieku”, a dziedzinami rozwoju są: nauka, kultura, rekreacja i sport. Wychodzimy z założenia, że każdy, niezależnie od wieku, może podjąć wyzwanie do rozwoju i znaleźć dziedzinę życia, w której będzie realizował swoje życiowe pasje. My jesteśmy po to, aby pomóc w urzeczywistnianiu tych marzeń.

Celem Stowarzyszenia jest pomoc oświatowa skierowana w szczególności do dzieci i  młodzieży Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce, ich rodzin oraz seniorów. Wspieramy działalność szkoły, uczestniczymy w lokalnych inicjatywach na terenie Gminy Zabierzów, obejmujemy patronatem imprezy środowiskowe. Ponadto piszemy projekty, bierzemy udział w konkursach ofert, aby uzyskać fundusze na prowadzenie naszej działalności, czyli:

 • organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
 • organizowanie konkursów, turniejów sportowych, wystaw, imprez o charakterze turystycznym i innych wydarzeń,
 • zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego,
 • organizowanie i finansowanie lub współfinansowanie wycieczek i wypoczynku,
 • fundowanie stypendiów naukowych, sportowych i socjalnych,
 • współpracę z instytucjami państwowymi, samorządem terytorialnym i jego organami, organizacjami społecznymi, szkołami, instytucjami kościelnymi i innymi, fundacjami i stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami wspomagającymi realizację celów Stowarzyszenia,
 • rozwój życia kulturalnego i sportowego,
 • pomoc finansową dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej,
 • pomoc niepełnosprawnym uczniom,
 • wspieranie działalności artystycznej,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • wspieranie młodzieży w wyborze dalszego kształcenia i planowania ścieżki zawodowej,
 • inspirowanie czynów i prac społecznych,
 • działania z zakresu profilaktyki uzależnień na rzecz dzieci i młodzieży,
 • promocję i organizację wolontariatu.

Członkowie naszego stowarzyszenia biorą udział w wielu projektach, do których często angażowani są uczniowie naszej szkoły. Poniżej przedstawiamy najciekawsze z nich:


Targetter- Wyznacz! Zaplanuj! Zdobywaj!- Celem projektu było przeprowadzenie warsztatów, pod nazwą “CelujeMy”, skierowanych do uczniów klas 6,7 i 8 szkół podstawowych, o tym jak skutecznie wyznaczać i realizować swoje marzenia. Istotą było, jak zrobić to poprawnie, o czym pamiętać, a czego unikać oraz jak konsekwentnie pracować, by nie stracić motywacji. Warsztaty trwały ponad 2 miesiące. Wzięło w nich udział 2181 beneficjentów z 20 szkół, w ramach 80 spotkań. Skorzystali na tym również uczniowie SP w Rząsce oraz uczniowie z terenu Gminy Zabierzów.

 


Explore locally – experience globally  („Zwiedzaj lokalnie – doświadczaj globalnie”)–   to 10-miesięczny (1.09.2020 – 30.06.2021) projekt naszego Stowarzyszenia realizowany w Szkole Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce. Uzyskał on dofinansowanie w ramach Programu English Teaching z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego realizatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju “Nida”. Celem projektu są zajęcia w języku angielskim, rozwijające świadomość kulturową – poznanie własnego regionu (tak zwanej małej ojczyzny), kształtowanie patriotycznych postaw, poszerzanie zainteresowań i wiedzy uczniów, urozmaicanie procesu nauczania (łączenie teorii z praktyką), inspirowanie do samokształcenia, pogłębianie zasobów słownictwa z języka angielskiego o terminologię związaną z geografią, przyrodą, ekologią i historią sztuki.

 


„Zdrowa Planeta Zdrowy Ty” czyli “Healthy Planet Healthy You”- projekt realizowany w roku szkolnym 2018/2019 w ramach grantu Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności English Teaching, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”. Celem Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji jest inicjowanie i wspieranie działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz poprawy poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Jednocześnie Program przyczynia się do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach. Projekt prowadzony był metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning), opartej na jednoczesnym przekazywaniu treści z przyrody, biologii i języka angielskiego w atrakcyjnej formie z dala od typowych podręczników, zeszytów i książek ćwiczeniowych na lekcji. Realizowane zagadnienia można określić Wielką lekcją EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 


„piLOTtażowi naukowcy / piLOTting scientists ”- projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Rząsce w roku szkolnym 2019/2020 pod patronatem programu „Wspieramy Sąsiadów” Kraków Airport. Adresatami projektu są bezpośrednio uczniowie klas dwujęzycznych. Fundusze z projektu zostały przeznaczone na doposażenie klasopracowni przyrodniczej o atrakcyjny mikroskop cyfrowy z kamerą oraz materiały dotyczące edukacji prozdrowotnej. Zajęcia lekcyjne wzbogacone o tak atrakcyjne środki dydaktyczne dotyczące funkcjonowania własnego organizmu są pozytywną zachętą do prowadzenia świadomego i zdrowego stylu życia.

 


„Tańcem przez życie” – III edycje oraz „Akroludki” – II edycje to projekty współfinansowane przez Gminę Zabierzów w ramach Otwartego Konkursu Ofert  na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Zabierzów, pozwoliły na zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rząsce.
Projekt „Tańcem przez życie” skierowany do starszych uczniów obejmował działalność zespołu tanecznego Everest. Formacja taneczna w okresie realizacji projektu zajmowała wysokie miejsca w turniejach i konkursach tanecznych m.in.  I miejsce w Małopolskim Wiosennym Przeglądzie Artystycznym Szkół Podstawowych 2019 w Krakowie, II miejsce
w V Otwartych Prezentacjach Tanecznych „Zadziw Świat Tańcem” w Skawinie, II m. w XI Balickim Przeglądzie Małych Form Artystycznych. Dzięki dotacji z gminy tancerze otrzymali nowe stroje taneczne, a także specjalne maty do ćwiczeń tanecznych i akrobatycznych.
Projekt „Akroludki” skierowany do młodszych uczniów pozwolił rozwijać gimnastyczne zamiłowania. Młodzi akrobaci nauczyli się podstawowych elementów gimnastycznych i stretchingu, na warsztatach poznali kroki cheerleaders. Uzyskane fundusze pozwoliły na wzbogacenie bazy sportowej i zakup sprzętu gimnastycznego m.in. materace, drążki,  dyski równoważne, zaś na zakończenie każdy uczestnik otrzymał koszulkę z logo projektu.

 

Rodziców i wszystkich chętnych, którzy zechcieliby wspomóc działalność naszego Stowarzyszenia prosimy o wpłaty na numer konta:

Bank BGŻ BNP Paribas 7320 3000 4511 1000 0004 1161 50 z dopiskiem „darowizna na cele statutowe stowarzyszenia”

lub przekazanie  1,5% podatku wypełniając odpowiednią rubrykę w swoim zeznaniu podatkowym i podając numer
KRS 0000562889 Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Rząsce „Na 6 +”

Dziękujemy za Państwa wsparcie i za każdą przekazaną kwotę, która pozwoli nam kontynuować naszą misję.

 

Więcej o działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Oświaty w Rząsce „Na 6 +” oraz zrealizowanych projektach na stronie internetowej:

Sprawdź stronę internetową

 

Skip to content Back to top