Rekrutacja – klasa I

Rekrutacja do klas pierwszych

Obwód Szkoły Podstawowej – Rząska. W roku szkolnym 2024/25 planujemy otwarcie TRZECH klas pierwszych: A, B, C.

Dzieci z obwodu szkoły przyjmowane są na podstawie ZGŁOSZENIA i nie podlegają rekrutacji.

Termin składania zgłoszeń – do 26 lutego 2024 r.

Uczniowie spoza obwodu szkoły (spoza Rząski) – Najważniejsze terminy:

  • od 4 marca do 12 marca 2024 r. do godz. 15:00 – Złożenie WNIOSKU o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z OŚWIADCZENIAMI spełniania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • od 12 marca do 21 marca 2024 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (Kryteria rekrutacji – UCHWAŁA NR IV/42/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. – obwieszczenie z dnia 26 lutego 2021 r. – tekst jednolity uchwały)
  • 21 marca 2024 r. godz. 14:00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • od 21 marca od godz. 8:00 do 26 marca 2024 r. do godz. 15.00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci PISEMNEGO OŚWIADCZENIA
  • 27 marca 2024 r. godz. 15.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Procedura odwoławcza:

Rodzice uczniów nieprzyjętych mogą skorzystać z procedury odwoławczej wg następującego porządku:

  • od 27.03.2024 r. do 2.04.2024 r. – składanie wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia – do komisji rekrutacyjnej
  • do 3 dni od dnia złożenia wniosku – komisja wydaje uzasadnienie przyjęcia
  • do 3 dni od dnia uzasadnienia – złożenie do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  • do 3 dni od dnia złożenie odwołania – Dyrektor rozstrzyga odwołanie

 

 

Zarządzenie_Wójta_Gm._Zabierzów_terminy_rekr._klasy_pierwsze_2023_2024

Kryteria rekrutacji – UCHWAŁA NR IV/42/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. – obwieszczenie z dnia 26 lutego 2021 r. – tekst jednolity uchwały

ZGŁOSZENIE (w przypadku dziecka z obwodu szkoły, tj. z Rząski)

WNIOSEK (w przypadku dzieci spoza obwodu)

Oświadczenia

Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły SP w Rząsce

Wypełnione zgłoszenie lub wniosek wraz z oświadczeniami (jeżeli dotyczy) należy składać w sekretariacie szkoły w ww. terminach lub przesłać drogą elektroniczną: sekretariat@sprzaska.zabierzow.org.pl

 

Procedura odwoławcza:

27.03.2024 godz.15.00– Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

od 28.03.2024 r. do 02.04.2024r – składanie wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia do komisji rekrutacyjnej

Do 3 dni od złożenia w/w wniosku -komisja wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia

Do 3 dni od wydania w/w uzasadnienia przez komisję – złożenie do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Do 3 dni od złożenia do Dyrektora w/w odwołania- rozstrzygnięcie przez Dyrektora odwołania.

 

Skip to content Back to top