Świetlica szkolna

Zajęcia świetlicowe

Organizacja pracy świetlicy

Godziny pracy świetlicy: 7:30 – 17:00.

Na świetlicę mogą uczęszczać dzieci rodziców pracujących.

Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły przeznaczoną dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

Świetlica zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę, wychowawczą pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, rozwijanie własnych zainteresowań przed lub po zakończeniu zajęć dydaktycznych poprzez organizowanie różnego rodzaju gier i zabaw.

Zajęcia w świetlicy prowadzone są zgodnie z rocznym planem pracy opiekuńczo-wychowawczej, zatwierdzanym przez dyrektora szkoły.

Świetlica organizuje zajęcia w grupach, których liczba uczestników nie może przekroczyć 25 osób.

Regulamin świetlicy 23.24 

Karta zapisu do świetlicy porannej

Karta zapisu do świetlicy popołudniowej

 

Skip to content Back to top