3 kwietnia, 2019

Informacje dot. strajku


Szanowni Państwo, 

W uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę – GMINĄ ZABIERZÓW – przedstawiam Państwu działania planowane w związku z zapowiadanymi strajkami pracowników.

Na wstępie informuję, iż sytuacja jest rozwojowa, co oznacza, że planowane działania mogą ulegać zmianom i modyfikacjom.

W związku z tym, że ponad 90% pracowników szkoły (w tym oddziałów przedszkolnych) poparło referendum strajkowe pracowników oświaty informuję, że nastąpią zmiany w organizacji pracy szkoły w dniach strajku t.j. od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.

W tym czasie organizacja pracy szkoły będzie przebiegała następująco: 


1) zajęcia opiekuńcze będzie realizował tylko dyrektor i wicedyrektorzy szkoły (którzy nie mogą brać udziału w strajku), z tego więc wynika ograniczenie liczby miejsc dla dzieci/ uczniów objętych opieką,
2) nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcji),
3) szkoła zapewni zajęcia opiekuńcze tylko dla 70 uczniów, 
4) zajęcia opiekuńcze będą prowadzone od godz. 7.00 do 17.00,
5) zajęcia opiekuńcze będą zapewnione dla 70 uczniów/dzieci rodziców pracujących, którzy wpiszą się na listę w szkole według kolejności zapisu, aż do wyczerpania miejsc,
6) listy będą udostępnione w szkole w oddziale przedszkolnym w godzinach: 
a) 12.00 do 17.00 w dniu 03.04.2019 r.
b) 7.00 do 17.00 w dniu 04.04.2019 r.
c) 7.00 do 9.00 w dniu 05.04.2019 r.
W przypadku wypełnienia listy wcześniej niż w wyżej określonych terminach, Dyrektor informuje rodziców o braku możliwości opieki nad pozostałymi uczniami/ dziećmi.
7) w dniach egzaminu gimnazjalnego t.j. 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. zajęć opiekuńczych w szkole nie będzie (konieczność pracy dyrektorów w komisjach),
8) w dniach egzaminu ósmoklasisty t.j. 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. zajęć opiekuńczych w szkole nie będzie (konieczność pracy dyrektorów w komisjach),
9) w dniach egzaminów wszyscy rodzice we własnym zakresie zapewnią opiekę dla swoich dzieci,
10) w okresie strajku pracowników szkoły z wyjątkiem dni egzaminów gimnazjalnych, szkoła nie zapewnia dowozu dla uczniów,
11) zastrzegamy sobie możliwość odwołania egzaminów (w tym dowozu uczniów) w zależności od decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej co do ustalania składu zespołów nadzorujących egzaminy.

INFORMACJE dodatkowe dla rodziców:
1) Infolinia dla rodziców uruchomiona zostanie w GZEAS w Zabierzowie od dnia 3 kwietnia od godziny 12.00 nr telefonu 12-285-15-62 wew. 26 i 25, w pozostałych dniach infolinia działa w godzinach: 
poniedziałek 9.00 do 17.00
wtorek – czwartek 8.00 do 16.00
piątek 7.00 do 15.00
2) Informacje bieżące będą zamieszczane w dziennikach elektronicznych szkół, a także na stronach www GZEAS, szkół, Gminy i na facebooku Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w szkole/przedszkolu.
3) Rodzice mogą skorzystać w okresie zamknięcia szkoły/przedszkola z oferty Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w Zabierzowie. Oferta wywieszona w szkole. 
4) O odwołaniu lub zakończeniu strajku poinformujemy Państwa za pośrednictwem wymienionych w pkt 2 miejsc ogłoszeń.

03.04.2019 r. godz. 12:30
Monika Musiał-Taźbirek 

Skip to content Back to top