30 sierpnia, 2020

LIST DYREKTORA SZKOŁY


 

Szanowni Państwo,

Przed nami nowy rok szkolny, w którym obowiązywać będą szczególne zasady bezpieczeństwa wynikające z bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

  1. Akty prawne / zalecenia / wytyczne

Nasze działania w tej kwestii wynikają z rozporządzeń MEN, zaleceń i wytycznych Głównego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zalecenia i wytyczne są aktualizowane i ich zmiana wpływa na zmianę organizacji naszej pracy.

 

Najważniejsze ostatnie akty prawne oraz zalecenia:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001386/O/D20201386.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001394/O/D20201394.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001389/O/D20201389.pdf

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

 

  1. Przygotowanie naszej szkoły

 

Do szkoły będziemy wchodzić 2 wejściami: głównym i przez szatnię.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych korzystają z wejścia przedszkolnego.

 

Przy każdym wejściu znajdują się dyspensery / pojemniki z płynem do dezynfekcji.

Rozpylacze z płynem umiejscowione są również w każdym pomieszczeniu szkolnym, tj. w salach lekcyjnych, gabinetach, świetlicach, bibliotece.

W łazienkach szkolnych i przy każdej umywalce znajdującej się w salach lekcyjnych stoją dodatkowe pojemniki z mydłem.

Po każdej zmianie danej grupy uczniów w sali nastąpi dezynfekcja (spryskanie stolików i oparć krzeseł). Na koniec dnia następuje sprzątanie i dezynfekcja wszelkich powierzchni (w szczególności tzw. dotykowych).

Sprzęt szkolny (sportowy, zabawki, dywany itp.) podlega również regularnej dezynfekcji.

Każdy pracownik szkoły ma dostęp do środków ochrony: płynu do dezynfekcji, maseczek, przyłbic.

 

  1. Zasady przebywania uczniów na terenie szkoły / organizacja lekcji / przerw

 

Zasady te określa Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Rząsce w czasie epidemii – ZAŁĄCZNIK. Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się.

 

Uzupełniając informuję, że przestrzeń szkolna użytkowana jest przez uczniów z podziałem na:

– oddziały przedszkolne – parter (osobne skrzydło)

– klasy I-III – pierwsze piętro + półpiętro (sala 45)

– klasy IV/VIII – drugie piętro + sale na parterze (językowa, matematyczna, katechetyczna)

Wspólnymi salami, z których korzystają ucz. Klas I-VIII  są sale gimnastyczne / informatyczna, biblioteka.

 

Dzieci klas pierwszych po wyjściu z szatni będą odbierane przez wychowawców (o godz. 7:45 oraz o ok. 7:55). Ponadto dyżurujący na korytarzach nauczyciele będą dbać o to, aby każdy młodszy uczeń znalazł drogę do swojej klasy.

Uczniowie klas IV- VIII rozpoczynają lekcje od godz. 8:00 lub 8:50 – celem takiego podziału jest rozładowanie ewentualnego tłoku w szatniach.

Bardzo Państwa prosimy, aby dzieci przychodziły do szkoły bezpośrednio przez rozpoczęciem lekcji i wychodziły bezpośrednio po zakończeniu zajęć.

Prosimy, aby uczniowie nie gromadzili się niepotrzebnie na terenie szkoły przed lekcjami i po lekcjach.

 

Uczniowie / pracownicy starają się zachowywać dystans społeczny (zalecane 1,5 m), a w przypadku braku możliwości zachowania dystansu, rekomenduje się stosowanie ochrony ust i nosa.

W związku z powyższym proszę Państwa, aby każde dziecko posiadało przy sobie maseczkę.

 

Uczniowie klas I-III będą odbywać przerwy w ustalonym przez wychowawców porządku, mającym na celu przebywanie w tym samym czasie na korytarzu szkolnym jak najmniejszej liczby uczniów.

W dni ze sprzyjającą pogodą uczniowie będą mogli wychodzić na zewnątrz podczas długich przerw (20 min) WYŁĄCZNIE pod opieką dyżurującego nauczyciela.

Przestrzenie te to: przed wejściem do szkoły (max 25 ucz.) i na dziedzińcu szkoły (max. 25 ucz.) – przestrzeń na dziedzińcu jest obecnie przygotowywana.

 

  1. Zasady przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły

 

Dla osób z zewnątrz wchodzących na teren szkoły (rodzice, opiekunowie, interesanci etc.) wyznaczone są 2 strefy, w których mogą przebywać:

– hol na parterze przy wejściu do szkoły

– szatnia

UWAGA: nie ma ciągu komunikacyjnego pomiędzy tymi strefami!

(opis – Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii)

 

  1. Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego

 

Uczniowie przychodzą na spotkania z wychowawcami na określone godziny (informacja na stronie www).

W tym dniu otwarte będą następujące wejścia (nie ma potrzeby korzystania z szatni):

– wejście główne

– wejście szatniowe

– wejście / wyjście ewakuacyjne I piętro (przez schody zewnętrzne)

– wejście przy sali gimnastycznej

Wychowawcy uczniów rozpoczynających edukację na nowych etapach edukacyjnych (klasy pierwsze i czwarte) zapraszają rodziców na spotkanie – 30 minut po spotkaniu z dziećmi. Uczniowie będę wtedy pod opieką innych wyznaczonych nauczycieli.

Rodziców wchodzących na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk (lub rękawiczki) i zakrywanie ust i nosa.

 

Rodziców pozostałych uczniów prosimy o poczekanie na zewnątrz budynku szkolnego. Każdy  wychowawca drogą mailową (LIBRUS) przekaże wszystkie ważne informacje organizacyjne.

 

 

Dostępne PARKINGI:

– za szkołą (wjazd ul. Szkolną)

– przy szkole (ul. Krakowska)

– za ośrodkiem zdrowia (ul. Oświecenia)

 

  1. Organizacja kształcenie na odległość

 

W przypadku konieczności przejścia na nauczanie zdalne obowiązywać będzie Regulamin zdalnego nauczania (po uchwaleniu przez Rade Pedagogiczną zostanie niezwłocznie udostępniony).

Platformą stosowaną w tej formie edukacji będzie środowisko Office 365 – TEAMS.

 

 

  1. Obiady

 

Firma cateringowa obsługująca szkołę obowiązana jest do przestrzegania wszelkich zaleceń GIS, w tym procedur bezpieczeństwa stosowanych podczas pandemii.

Obiady dla dzieci z oddziałów przedszkolnych będą wydawane od 1 września.

Obiady wydawane będą dla uczniów szkoły od dnia 3 września w następującym porządku:

– dzieci z oddziałów przedszkolnych – jadalnia – godz. 11:45 – 12:30

– uczniowie klas I-III – spożywają posiłki w swoich salach (opakowania jednorazowe)

– uczniowie klas IV-VI – jadalnia – po L4, w godz. 11:25 – 11:45

– uczniowie klas VII-VIII – jadalnia – po L5, w godz. 12:30 – 12:50

(może nastąpić korekta przydziału klas do danej przerwy – będzie miała na to wpływ liczba dzieci korzystających z obiadów)

Po każdej grupie jedzących następuję dezynfekcja stolików / krzeseł.

KARTA ZAPISU NA OBIADY – prosimy oddać wychowawcy (za pośrednictwem dziecka)  lub w strefie wejściowej przekazać do sekretariatu.

SKLEPIK SZKOLNY – będzie nieczynny do odwołania.

 

  1. Świetlica

Do korzystania ze świetlicy kwalifikowane będą dzieci rodziców pracujących, nie mogących zapewnić dzieciom opieki po zajęciach szkolnych.

 

Świetlica pracować będzie w kilku grupach wiekowych:

Klasy pierwsze (parter)

Klasy drugie (sala 35)

Klasy trzecie (sala 36)

Klasy starsze – czwarte i starsze potrzebujące opieki (sala 37)

 

Po godz. 15 świetlica łączy się w jedną grupę.

 

KARTA ZAPISU DZIECKA NA ŚWIETLICĘ – prosimy oddać wychowawcy (za pośrednictwem dziecka)  lub w strefie wejściowej przekazać do sekretariatu.

 

 

  1. Zgłaszanie przypadków zakażenia – opis w regulaminie

Zwracam Państwa uwagę na to, że do szkoły / przedszkola mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe.

 

Ponadto proszę, aby być dostępnym (telefonicznie) – w razie złego samopoczucia dziecka będziemy się niezwłocznie z Państwem kontaktować.

 

W przypadku stwierdzenia zakażenia CIOVID-19 są Państwo zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Dyrektora – może to być telefon do szkoły, ale dodatkowo proszę również o formę pisemną (LIBRUS). Na tej podstawie informacja będzie przekazywana do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który po przeprowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego wyda opinię na temat trybu, w jakim szkoła będzie mogła dalej funkcjonować.

 

Bardzo proszę Państwa o współpracę.

W przypadku jakichkolwiek pytań, sugestii we wszelkich tematach szkolnych, proszę w pierwszej kolejności o kontakt z wychowawcami dzieci, którzy są do Państwa dyspozycji w godzinach swojej pracy.

Zapewniam, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dzieci były na terenie naszej szkoły bezpieczne.

Życzę zdrowia

Z poważaniem

Monika Musiał-Taźbirek

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rząsce

Skip to content Back to top