5 maja, 2020

Możliwość wznowienia pracy oddziałów przedszkolnych


Szanowni Państwo,

Kierując się wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego kraju z dnia 30 kwietnia 2020 r. (Wytyczne do obowiązkowego zapoznania się, są dołączone do niniejszej informacji), na spotkaniu Wójta Gminy Zabierzów z Dyrektorami szkół i przedszkoli w dniu 4 maja 2020 r., oceniliśmy, że nie jesteśmy w stanie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny przyjąć dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach od dnia 6 maja 2020 r. Musimy podjąć niezbędne kroki, aby w przedszkolach zostały spełnione wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

Dlatego do dnia 18 maja 2020 r. Dyrektorzy szkół i przedszkoli samorządowych, przygotują przedszkola oraz ich pracowników na przyjęcie dzieci. Wszystkie kolejne decyzje i działania będą uzależnione od bieżącej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Równocześnie informujemy, że w zależności od liczby zgłoszonych do opieki dzieci, nie zawsze będziemy mogli zapewnić dziecku pobyt w tym przedszkolu do którego jest aktualnie zapisane- dowóz dziecka do wyznaczonego innego przedszkola będzie należał do rodziców, również pracownicy przedszkola będą się zmieniali, dostawa posiłków w formie cateringu też może być wykonywana przez inną niż do tej pory firmę.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci w grupie (max 12 dzieci) oraz powierzchni na 1 dziecko w sali (4 m), do przedszkola będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Informuję, że Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 790), wydłużony został do dnia 24 maja 2020 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy na osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, niezależnie od tego czy przedszkole do którego dziecko jest aktualnie zapisane wznowiło działalność czy też nie.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o każdej zmianie w organizacji pracy przedszkoli samorządowych w Gminie Zabierzów dotychczasowymi środkami komunikacji.

Jeśli rodzice po otwarciu przedszkoli podejmą decyzję o posłaniu dziecka do przedszkola, powinni obowiązkowo przestrzegać następujących zasad:

1. Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;

2. Dzieci muszą być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez osoby zdrowe;

3. Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dziecka jeżeli w jego domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;

4. Należy obowiązkowo powiadomić Dyrektora przedszkola jeżeli dziecko uczęszczające do przedszkola będzie przejawiać niepokojące objawy choroby;

5. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na powitanie;

6. Należy zwracać dziecku uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania stosując przykład własny;

7. Dziecko, które ukończyło 4. rok życia, musi być przez rodzica wyposażone w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola;

8. Rodzice przyprowadzający lub odprowadzający dziecko do przedszkola zobowiązani są zachować w stosunku do pracowników przedszkola i innych rodziców dystans społeczny wynoszący minimum 2 metry;

9. Rodzice przyprowadzający lub odprowadzający dziecko do przedszkola mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej w przedszkolu z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem na powierzchnię 15 m;

10. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą obowiązkowo być w maseczkach zasłaniających usta i nos, muszą zdezynfekować dłonie swoje przy wejściu, a następnie założyć rękawiczki;

11. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek;

12. Dzieci należące do grup przedszkolnych będą mieć wyznaczone różne godziny rozpoczęcia zajęć opiekuńczych, aby uniemożliwić stykanie się poszczególnych grup;

13. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność;

14. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą zobowiązać się do ciągłego kontaktu z przedszkolem i natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola jeśli dziecko wykazuje niepokojące objawy chorobowe,

15. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą podpisać oświadczenie o zapoznaniu się i stosowaniu Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz regulaminu obowiązującego w danym przedszkolu.

Janina Wilkosz
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie

Zabierzów 05.05.2020 r.

 

Skip to content Back to top