21 listopada, 2018

przetarg – ogłoszenie / wyniki


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rząsce ogłasza przetarg na zadanie:

„Świadczenie usługi cateringowej w zakresie dożywiania dzieci uczęszczających do: 
Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce na rok 2019 
z przerwami przewidzianymi w organizacji roku szkolnego.”

Oznaczenie sprawy: SPRz/272/1/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – dalej zwane „postępowaniem” – jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), dalej zwanej „Pzp”.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

BIP Małopolska

Ogłoszenie nr 651464-N-2018 z dnia 2018-11-21 r.   w BZP

WYNIKI

Skip to content Back to top