Rekrutacja

REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022

 

WNIOSEK / ZGŁOSZENIE – przyjęcie dziecka do szkoły

(którakolwiek klasa za wyjątkiem klasy VII DWUJĘZYCZNEJ)

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Obwód oddziału przedszkolnego – Gmina Zabierzów.

Do oddziałów przedszkolnych rekrutujemy na rok szkolny 2021/2022 dzieci 4, 5, 6 – letnie.

OBOWIĄZUJE REKRUTACJA ELEKTRONICZNA – dostępna od 1 marca 2021 r. godz. 7:00.

Najważniejsze  terminy:

do 19 lutego 2021 r. do godz. 15:00 – Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego (przez rodziców dzieci uczęszczających do tego oddziału przedszkolnego) – druk / zgłoszenie u wychowawców grup

od 1 marca godz. 7:00 do 19 marca 2021 r. do godz. 15:00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 22 marca do 25 marca 2021 r. do godz. 15:00 – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (uchwała Nr XX/217/20 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 lipca 2020 r. § 1 ust.1)

6 kwietnia 2021 r. godz. 15:00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 7 kwietnia do 15 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

16 kwietnia 2021 r.  godz. 15.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

Zarządzenie Wójta Gminy Zabierzów w sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego z dnia Nr 25/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.

Kryteria rekrutacji – UCHWAŁA Nr XX/217/20 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 lipca 2020 r.

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rząsce

 Zapraszamy do naszego oddziału przedszkolnego!

 


KLASY PIERWSZE

Obwód Szkoły Podstawowej – Rząska.

W roku szkolnym 2020/21 planujemy otwarcie DWÓCH klas pierwszych: A, B.

 

REKRUTACJA DO KLASY I

Dzieci z obwodu szkoły przyjmowane są na podstawie ZGŁOSZENIA i nie podlegają rekrutacji.

Termin składania zgłoszeń – od 1 marca do 31 marca 2021 r.

Również w terminie późniejszym istniej możliwość zgłoszenia dziecka do szkoły.

Uczniowie spoza obwodu szkoły (spoza Rząski):
Najważniejsze terminy 

od 1 marca do 19 marca 2021 r. do godz. 15:00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym   

od 22 marca do 25 marca 2021 r. do godz. 15:00 – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (Uchwała XX/217/20 Rady Gminy Zabierzów z dnia31 LIPCA  2020 r.)  

6 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

od 7 kwietnia do 15 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (WZÓR)

16 kwietnia 2021 r.  godz. 15.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

Zarządzenie Wójta Gminy Zabierzów w sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów (Nr 19/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r).

Kryteria rekrutacji – UCHWAŁA NR IV/42/19 z dnia 31 stycznia 2019 r.

ZGŁOSZENIE (w przypadku dziecka z obwodu szkoły, tj. z Rząski)

WNIOSEK (w przypadku dzieci spoza obwodu)

Oświadczenia – załączniki 1-9

Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły SP w Rząsce

Wypełnione zgłoszenie lub wniosek wraz z oświadczeniami (jeżeli dotyczy) należy składać w sekretariacie szkoły w ww. terminach lub przesłać drogą elektroniczną:

sprzaska.sekretariat@gmail.com

 

 


 

Klasa VII B – DWUJĘZYCZNA

 

Uczniowie realizują podstawę programową poszerzoną o:

język angielski w wymiarze 5 godzin tygodniowo w klasie VII i VIII

2 przedmioty nauczane z udziałem języka angielskiego – metoda CLIL: biologa i matematyka.

 

Drugi język obcy – język niemiecki – 2 godz/tyg (nauczany od klasy VI)

 

W celu przydzielenia ucznia do właściwej grupy zaawansowania języka angielskiego – WSZYSCY uczniowie piszą test KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH z j. angielskiego.

 

REKRUTACJA

Uczniowie uczęszczający do naszej szkoły NIE PODLEGAJĄ REKRUTACJI.

W przypadku chęci ubiegania się o naukę w klasie dwujęzycznej, rodzice wypełniają ZGŁOSZENIE do klasy dwujęzycznej.  Uczeń pisze jedynie TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH (wynik pozytywny – min. 40%). 

ZGŁOSZENIE DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

 

Uczniowie SPOZA SZKOŁY podlegają rekrutacji.

W przypadku chęci ubiegania się o naukę w klasie dwujęzycznej, rodzice wypełniają WNIOSEK do klasy dwujęzycznej. Uczeń pisze TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH (wynik pozytywny – min. 40%).

WNIOSEK DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

W przypadku większej liczby chętnych do klasy dwujęzycznej uczniowie spoza szkoły podlegają kolejnym etapom rekrutacji – patrz 

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO

 

 PRZYKŁADOWE TESTY

Przykładowy test predyspozycji językowych (test z języka polskiego) 

Przykładowy test kompetencji językowych (test z języka angielskiego)

Zakres materiału z j.angielskiego

 

Ważne terminy:

od 1 marca 2021 r. do 31 maja  2021 r. do godz. 15:00 – rekrutacja do klasy dwujęzycznej – złożenie wniosku / zgłoszenia 

8 czerwca 2021 r. godz. 14:00 – test predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej (z języka polskiego)

8 czerwca 2021 r. godz. 15:00 – test kompetencji językowych dla wszystkich uczniów kandydatów do klasy VIIa, VIIb (z języka angielskiego)

18 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy osiągnęli pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

do 28 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – dostarczenie przez rodziców do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia kl. VI, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem woli zapisu dziecka do oddziału dwujęzycznego.
Niezłożenie świadectwa ukończenia klasy VI jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Rodzice uczniów naszej szkoły, którzy w wyniku testu predyspozycji zostali zakwalifikowani do klasy dwujęzycznej,  składają w sekretariacie druk potwierdzenia woli uczęszczania do klasy dwujęzycznej –  potwierdzenie woli uczęszczania.

30 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 2 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – składanie wniosku do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia

do 5 lipca  2021 r. do godz. 15.00 – przygotowanie i wydanie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 8 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania, od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

ZAPRASZAMY!

 

Zapraszamy do kontaktu z nami

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

ul. Krakowska 122, Rząska
30-199 KRAKÓW

+48 12 637 93 90
+48 12 638 55 40

sprzaska.sekretariat@gmail.com