Świetlica

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Organizacja pracy świetlicy:

Godziny pracy świetlicy dla dzieci młodszych: 7:00 – 8:00; 11:30 – 17:00.

  1. Świetlica dla uczniów klas I-II – parter szkoły; 
  2. Świetlica dla uczniów klas III-IV – I piętro szkoły, sala 35; 

 

Godziny pracy świetlicy dla uczniów starszych – zajęcia świetlicowe w godzinach „okienek” uczniów oraz do odjazdu autobusów szkolnych (do godz.15:15)


Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą dydaktyczno –wychowawczo- opiekuńczej działalności szkoły przeznaczoną dla uczniów szkoły podstawowej, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców / prawnych opiekunów/, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

Świetlica zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę, wychowawczą pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, rozwijanie własnych zainteresowań przed lub po zakończeniu zajęć dydaktycznych poprzez organizowanie różnego rodzaju gier i zabaw.

Zajęcia w świetlicy prowadzone są zgodnie z rocznym planem pracy opiekuńczo-wychowawczej, zatwierdzanym przez dyrektora szkoły.

Podczas przerw śródlekcyjnych uczestnicy zajęc świetlicowych przebywają na korytarzu pod opieką nauczyciela pełniącego dyżur.

Świetlica organizuje zajęcia w grupach, których  liczba uczestników nie może przekroczyć 25 osób.

 

Regulamin świetlicy uczniów klas młodszych (I-IV)

Karta zapisu dziecka do świetlicy – klasy I-IV

Informacja o uczestnictwie dziecka w zajęciach pozalekcyjnych

 


Regulamin świetlicy uczniów klas starszych – V-VII, II-III G

 

Zapraszamy do kontaktu z nami

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

ul. Krakowska 122, Rząska
30-199 KRAKÓW

+48 12 637 93 90
+48 12 638 55 40

sprzaska.sekretariat@gmail.com