WIEM UMIEM ROZUMIEM

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Języka Angielskiego „BEST FRIEND” realizuje w naszej szkole projekt pt. „Wiem, umiem, rozumiem”.
Projekt współfinansowany jest z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Uczniowie uczestniczą w wartościowych zajęciach dodatkowych wspomagających i rozwijających kompetencje kluczowe.

Więcej informacji o projekcie u dyrektora szkoły.

Zapraszamy do kontaktu z nami

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

ul. Krakowska 122, Rząska
30-199 KRAKÓW

+48 12 637 93 90
+48 12 638 55 40

sprzaska.sekretariat@gmail.com