28 marca, 2022

Organizacja edukacji dla uczniów z Ukrainy zamieszkałych w gminie Zabierzów


Organizacja edukacji dla uczniów z Ukrainy zamieszkałych w gminie Zabierzów

Uczniowie z Ukrainy podlegający obowiązkowi szkolnemu mają możliwość nauki w szkole podstawowej wspólnie z uczniami polskimi i mają gwarantowane miejsce  w szkole, w obwodzie której mieszkają.

Do dnia 25 marca 2022 r.  do szkół  podstawowych prowadzonych przez Gminę Zabierzów zostało zapisanych 109 uczniów, natomiast wychowaniem przedszkolnym zostało objętych 26 dzieci przybyłych z terenu Ukrainy. W miarę wolnych miejsc w szkołach podstawowych i przedszkolach dyrektorzy będą przyjmować kolejnych uczniów.

Kontynuowanie nauki w ukraińskich szkołach

Zamieszczamy, rekomendowaną przez ukraińskie Ministerstwo Oświaty i Nauki, listę szkół organizujących proces edukacyjny w czasie wojny i adresy wspomagających naukę, platform internetowych. Po zapisaniu się do tych szkół i po zakończeniu zajęć uczniowie będą mogli otrzymać uznawane przez system ukraińskiej oświaty elektroniczne zaświadczenia
o ukończeniu nauki w roku szkolnym 2021/2022.

 

Szczegóły i wersja w języku ukraińskim poniżej:

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/spysok-ofitsiynykh-onlayn-shkil-ta-platform-v-ukrayini-shcho-orhanizovuyut-navchalnyy-protses-v-umovakh-viyny

 

Jednocześnie informujemy, iż dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  którzy pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki, o których mowa
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

Ważne! Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji przez dziecko lub ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty (Oświadczenie-o-kontynuacji-nauki-w-Ukrainie).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 645).

Dane kontaktowe do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zabierzów znajdują się na stronie Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Zabierzowie: https://gzeas.zabierzow.org.pl/index.php?id=63

Skip to content Back to top